Wij houden je graag op de hoogte

Actuele berichten en belevenissen uit onze projecten.

Klimaat

Door klimaatverandering met langere periodes van droogte moet Waternet rekening houden met een toename in de vraag naar drinkwater. Daarnaast groeit het aantal inwoners in Nederland en zijn er steeds meer grootverbruikers. Lees meer

Riolering

Voor de gemeente Aalten stellen we het water en rioleringsprogramma 2024 - 2028 op. Omdat klimaatadaptatie een belangrijk aandachtspunt is, is het uitgebreid tot Water, Riolering en Klimaatprogramma. Lees meer

Klimaat

Schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. Met deze bouwstenen wordt binnen Brabant gebouwd aan een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendige provincie. Lees meer

Klimaat

Het teveel aan water dat valt op een andere plek of tijdstip gebruiken. Met de restwaterscan brengen we de hoeveelheden restwater in beeld en onderzoeken we waar het later kan worden ingezet. Dit doen we binnen de Waterbank. Lees meer

Water

De vraag naar drinkwater stijgt! Sinds 2021 werken we aan de toekomst van de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving, binnen de volgende projecten: de uitbreiding van de winning in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en het temmen van de brakke kwel. Lees meer

Energie

Friesland wil aquathermie regio van Nederland – en zelfs Europa – worden. Waterprof heeft deze ambitie samen met gemeenten, waterschap en provincie vertaald naar een concreet actieprogramma. Lees meer

Klimaat

Waterprof ondersteunt de gemeente Noordenveld bij het opstellen van de lokale klimaatadaptatiestrategie. Samen maken we ons sterk voor een klimaatbestendige en water robuuste gemeente in 2040. Lees meer

Water

Waterschap Zuiderzeeland werkt via Blue Deal projecten nauw samen met partners in Ethiopië aan watermanagement. Daarbij worden twee complexe processen opgezet. De holistische processen zijn complex door het aantal stappen, stakeholders en omvang van het gebied. Lees meer

Water

Marc en Chakira werken namens Waterprof aan het innovatieproject Temmen van de Brakke Kwel. Een project waarbij onderzocht wordt of het brakke kwelwater in de Horstermeerpolder opgepompt kan worden voordat het de oppervlakte bereikt. Lees meer

Water
Omgevingsmanagement Dijk Waver

Polder Rondehoep dankt haar naam aan haar vorm. Deze polder wordt omringd door bijna 17 km dijk die ontzettend populair is bij fietsers - "rondje rondehoep". Lees meer

Water

De Rondehoep wordt ingericht als noodoverloop, in sommige gevallen ook wel calamiteitenberging genoemd. De polder kan in tijden van nood onder water worden gezet om elders in het stroomgebied van de Amstel schade te voorkomen. Lees meer

Water

In samenwerking met de inwoners van een noodoverloopgebied zijn tijdelijke waterkering getest. De tijdelijke waterkeringen reageren allemaal anders op verschillende ondergronden. Lees meer

Water
#Verbindjeaandetoekomst

Waterprof heeft een quickscan uitgevoerd naar de bronnen die blauwalg veroorzaken in zwemwater. Een handelingsperspectief is aangeboden om het zwemplezier in de zomer te vergroten. Lees meer

Water

Brak kwelwater in de Horstermeerpolder was voor Waternet aanleiding om een pilot op te zetten om te zien of deze probleemstof omgezet kan worden naar een grondstof voor drinkwater. Waterprof helpt bij onder meer de projectleiding. Lees meer

Klimaat

Waterschap Aa en Maas wil droogte op de hoge zandgronden aanpakken. Regelbare drainage is een maatregel met als doel meer water vast te houden op landbouwgronden. Het kan één van de bouwstenen zijn voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem. Lees meer

PODCAST

Onze collega Jeroen de Bruin Waterprof gaat samen met Jacqueline Laumans Sprankkracht in gesprek met de koplopers van aquathermieprojecten. Lees meer

Klimaat

De STOWA is de kennispartner van de waterschappen. De onderzoeksprogramma's van de STOWA zijn volop in beweging. Voor een groot aantal onderzoeksthema's organiseert Waterprof de online kennisdeling. Lees meer

Energie

Kennisdeling is nodig om aquathermie optimaal in te zetten in de energietransitie. Hoe zorg je ervoor dat opgedane praktijkkennis alle doelgroepen bereikt? Lees meer

Energie

Met een praktische blik het veld in. In de Hoeksche Waard ziet Waterprof kansrijke locaties voor aquathermie om een aardgasvrije toekomst te realiseren. We gingen op zoek naar deze schatten. Lees meer

Energie

Leren van praktijkervaringen om niet zelf het wiel uit te vinden. Waterprof heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste lessen voor aquathermie op het gebied van techniek en organisatie. Lees meer

Klimaat

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer. Lees meer

Klimaat

‘Water en bodem sturend’ – ons beeld bij duurzaam water- en bodembeheer, vraagt om gemeenschapsbetrokkenheid en streeft naar een harmonieuze balans tussen menselijke activiteiten en het behoud van biodiversiteit. Lees meer

Omgeving

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Lees meer

Energie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving. Lees meer

Energie

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid. Lees meer

Energie

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord. Lees meer

Omgeving

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen. Lees meer

Omgeving

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren. Lees meer

Omgeving

Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren. Lees meer

Omgeving

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat. Lees meer

Omgeving

Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag. Lees meer

Omgeving

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken. Lees meer