Omgeving

De omgeving in het vizier

De omgeving wordt steeds belangrijker. Bewoners en omwonenden zijn mondiger, de ondergrond ligt vol met kabels, leidingen, mogelijk niet gesprongen explosieven en meer. Ook de procedures worden steeds belangrijker. Hoe de omgeving er ook uit ziet, Waterprof werkt met u en de omgeving toe naar een maatschappelijk gedragen oplossing.

Omgevingsmanagers

Onze omgevingsmanagers brengen de belangen van de omgeving en de uitvoerende organisatie nader tot elkaar. Door te luisteren, de dialoog aan te gaan krijgen we beter inzicht in de wensen en belangen van verschillende stakeholders. In samenspraak komen we tot creatieve oplossingen en consensus. Ieder project is uniek en kent unieke uitgangspunten. Wij starten daarom altijd met een quick-scan om op die manier het speelveld zo snel als mogelijk in beeld te krijgen. Onze omgevingsmanagers werken aan verschillende projecten, variërend van dijkverbeteringen tot het verruimen van drinkwaterwingebieden.

Quick-scan Omgeving

 

Onze aanpak

Waterprof werkt vanuit vier basis uitgangspunten aan omgevingsmanagement en gebruikt daarbij het canvas omgevingsmanagement als inspiratie. Deze punten zijn:

Hard op inhoud, zacht op de relatie

Weet met wie je spreekt. We werken allemaal vanuit en onderbuikgevoel. Dat geldt ook voor de stakeholders met wie je dagelijks te maken hebt. Wij zorgen dat de aandacht voor de mens niet verloren gaat. Vanuit de verbinding werken wij naar de toekomst toe.
Ontdek de projecten waar we dit toepassen

Sturen op betrouwbaarheid

Als omgevingsmanager kun je alleen sturen op betrouwbaarheid als je weet wat er bereikt moet worden. Alleen dan kun je het eerlijke verhaal vertellen aan de betrokkenen. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn belangrijk om de opgave aan de omgeving over te kunnen brengen. Helderheid in wat we wel en niet doen. Dit vraagt om de mogelijkheid om je kwetsbaar op te stellen, zeker als je nog niet overal een antwoord op

hebt, of door omstandigheden projecten anders lopen dan eerder verwacht. Deze eerlijkheid zorgt voor transpirantie.

Gelijkwaardigheid

Participeren kan niet zonder gelijkwaardigheid. De omgeving heeft veel gebiedskennis en vaak een netwerk waar je rekening mee moet houden. De invloed van stakeholders wordt steeds groter, zeker ook met social media. Het is dan ook belangrijk om iedereen even goed geïnformeerd te hebben over het project en ook de ruimte te geven om eigen kennis en kunde in te brengen. Dit geldt niet aleen voor de activie stakeholders, maar ook voor hen die mogelijk minder goed in staat zijn om een projet te begrijpen. Dit vraagt om onderzoek naar de percepties en persoonlijkheden waarmee je binnen je project te maken krijgt.

Samenwerken

In gezmanelijkheid toewerken naar een gedragen oplossing. Dit vraagt om omgaan met meningen en wensen van anderen. Samen ontdekken wat realiseerbaar, betaalbaar en haalbaar is. De onderbouwing van het project met common fact finding vorm geven en meer. Doel van samenwerken is de opgave helderder krijgen en de bereidheid van de omgeving om mee te werken aan de oplossing te vergroten.

Conditionering

Omgevingsmanagement is meer dan samenwerken met de mensen in de directe omgeving van je project. In Nederland kennen we tal van procedures en ligt de grond vol met waardevolle assets. Denk hierbij aan archeologie, cultuurhistorische waarden, niet gesprongen explosieven en natuurlijk kabels en leidingen. Onze adviseurs helpen met het in kaart brengen van de uitdagingen en het inzichtelijk maken van de belangrijkste procedures.

Diensten

Met de omgeving aan de slag!

  1. Omgevingscommunicatie rondom projecten. Heldere communicatie met de omgeving is belangrijk voor het verwachtingsmanagement. Wij kennen de impact van projecten en weten hoe we deze aan de bewoners overbrengen. Of het nu om geluidhinder gaat of om het ophalen van informatie voor een van uw projecten;
  2. Quick-scan omgeving. Met de quick-scan brengen we snel de omgeving in beeld. Wie zijn de doelgroepen en hoe gebruiken ze de omgeving van uw project. Het voorziet ons van een long-list aan stakeholders waardoor niemand over het hoofd wordt gezien. Het is tevens de eerste stap naar een participatieplan
  3. Opstellen participatieplannen. Het participatieplan gaat uit van de uitvoerende organisatie, met het doel om het project te realiseren dat zij voor ogen hebben. Het participatieplan helpt daarbij. Het plan geeft een overzicht van de doelen van het plan en wat te bereiken met participatie. Naast een overzicht van de belangrijkste stakeholders worden randvoorwaarden aan participatievormen gesteld.
  4. Interim-omgevingsmanagement binnen IPM teams. Onze professionals voeren het omgevingsmanagement vanuit uw organisatie uit.
    Ik wil hulp bij omgevingsmanagement

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN