Expertise

Beleidsadvies

Doel

Ondersteuning beleid rondom water en bodem sturend

Meer sturing vanuit water en bodem in Brabant

Schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. Met deze bouwstenen wordt binnen Brabant gebouwd aan een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendige provincie. Binnen de provincie voldoet de kwaliteit van het water nog nergens aan de doelen die zijn gesteld. Ook staat de beschikbaarheid van water in toenemende mate onder druk. Binnen het programma Water en Bodem wordt alles op alles gezet om de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water op orde te krijgen en om Brabant klimaatbestendig te maken.

Waterprof ondersteunt de Provincie bij het uitvoeren van deze missie. Binnen de provincie zijn er twee adviseurs van Wateprof aan de slag als adviseur Water en Bodem. Hierbij worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Adviseren bij interne en externe plannen, visies en initiatieven met betrekking tot water- en bodemaspecten. In de advisering naar de partners (gemeenten en waterschappen) wordt rekening gehouden met de Brabantse omgevingsvisie en de Brabantse doelstellingen voor water.
  • Opzetten van het kennisdelingsaspect binnen de Interreg aanvraag beekdal Warmberg – Tongelreep en het maken van afspraken (over financiering en rolverdeling) met de Brabantse partners.
  • Uitvoering geven aan de KRW-opgaven, in samenwerking met de Brabantse waterschappen. Onderdeel hiervan is het opstellen van een financieringsstrategie.
  • Advisering in gebieden die middels een gebiedsgerichte aanpak (GGA) worden opgepakt. Dit zijn complexe gebieden waar opgaven zich stapelen en waarin de doelen van water en bodem goed verankerd dienen te worden.
  • Bijdragen aan de afronding en (externe) kennisdeling van het Interreg-project FABulous Farmers in samenwerking met ZLTO.
  • Ondersteunen bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een DAW-loket en de mogelijkheden voor implementatie. Het doel van dit loket is het toegankelijker maken van landbouwregelingen en stimuleringsbudgetten voor agrariërs.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN