Klimaat

Samen weerbaar tegen het veranderende klimaat

Het wordt warmer, natter en droger. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van onze steden en de veerkracht van onze natuur en landbouw. Maar toekomstbestendige plannen maken is moeilijk, want er is nog veel onzekerheid over hoe het toekomstige klimaat eruit gaat zien. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en bijbehorend nationaal beleid volgen elkaar daarbij in sneltreinvaart op, wat de beleidspuzzel voor lokale en regionale overheden er niet makkelijker op maakt.

In heel Nederland zoeken overheden daarom naar flexibiliteit en creatieve oplossingen, die passen bij deze uitdagingen. We willen water vasthouden wanneer het kan én afvoeren wanneer het moet. We gaan adaptief programmeren en reflexief monitoren om snel bij te kunnen sturen bij nieuwe inzichten en kansen. En we gaan gebiedsgericht werken om in te spelen op unieke lokale landschapseigenschappen.

Waterprof werkt aan het versnellen van deze brede ontwikkelingen. We helpen onze klanten nieuwe inzichten en ontwikkelingen te implementeren, te leren van anderen, en innovatief aan de slag te gaan met de uitdagingen van vandaag en morgen.

Klimaatwerkplaats

De Klimaatwerkplaats is dé innovatieve vrijplaats voor lokale pioniers die werken aan klimaatadaptatie en een duurzame leefomgeving. Het doel is om goede ideeën zo snel mogelijk van experiment naar implementatie te brengen. We brengen hier het netwerk samen, delen ideën, initiëren onderzoek, en helpen elkaars projecten verder.

Bezoek de klimaatwerkplaats

Water en bodem sturend

Lange tijd hebben we in Nederland het water- en bodemsysteem aangepast naar onze wensen. Door steeds intensiever landgebruik lopen we nu tegen de grenzen aan van dit systeem. Door nú beter in te spelen op de eigenschappen van water en bodem voorkomen we crisissen en dure ingrepen in de toekomst.

De noodzaak van transitie

Droogte – de Nederlandse watertransitie

Klimaatadaptatie richt zich op wateroverlast, overstroming, droogte en warmte. Met name droogte gaat de komende tijd veel van Nederland vragen. Het watersysteem is toe aan een grondige verbouwing en het waterbeleid moet onder de loep worden genomen. Dit vraagt om offers, visie en draagvlak.

Het voorkomen van (extreme) droogte

Klimaatadaptatie is een integrale opgave

Klimaatadaptatie, de kaderrichtlijn water (KRW), stikstof, circulariteit en de energietransitie. Zomaar wat uitdagingen die tussen 2027 en 2050 aangepakt moeten zijn. In veel gevallen kunnen maatregelen voor de circulariteit een goede bijdrage leveren voor klimaatadaptatie of stikstof.

Onderzoek meekoppelkansen

Klimaatadaptatiestrategiën

Waterprof stelt concrete en heldere klimaatadaptatiestrategiën met bijhorende uitvoeringsagenda’s op. Dit doen we door interactieve sessies waarbij we de interne en externe belanghebbenden meenemen om plannen te verrijken en draagvlak te creëeren. 

Advies aanvragen

Participatie

Participatie in de watersector is essentieel voor een duurzame toekomst. Bij onze organisatie geloven we sterk in het betrekken van diverse belanghebbenden bij waterbeheer en -beleid. Door participatie kunnen we een inclusieve omgeving creëren waarin verschillende stemmen gehoord worden en waar gemeenschappen actief betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen. 

Participatie een noodzaak

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN