Water en bodem sturend

Water en bodem sturend

Lange tijd hebben we in Nederland het water- en bodemsysteem aangepast naar onze wensen. Door steeds intensiever landgebruik lopen we nu vaker tegen de grenzen aan van dit systeem. Zo zorgen bodemdaling en lage waterstanden voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk. Het veranderende klimaat zet alles op scherp, met een stijgende zeespiegel, wateroverlast en extreme droogte.

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem is voor iedereen van groot belang. Daarom werd in november 2022 in een kamerbrief aangekondigd dat water en bodem sturend worden in de inrichting van Nederland. De juiste functie op de juiste plek. Door water en bodem sturend te maken kunnen watervoorraden en ecosystemen beter beschermd worden en kunnen de effecten van klimaatverandering beter opgevangen worden.

Water en bodem sturend vraagt om een verandering in ons denken en doen. Keuzes moeten worden gemaakt: wat kan waar en wat niet. Samen met overheden geeft Waterprof vorm aan deze transitie.

Elke druppel telt

Het vergroten van de sponswerking van het landschap is één van de principes achter ‘water en bodem sturend’. Waterprof werkte in het stroomgebied van de Dommel samen met het waterschap aan het langer vasthouden en beter infiltreren van hemelwater.

Water vasthouden bij De Dommel

Water en Bodem sturend

‘Water en bodem sturend’ – ons beeld bij duurzaam water- en bodembeheer, vraagt om gemeenschapsbetrokkenheid en streeft naar een harmonieuze balans tussen menselijke activiteiten en het behoud van biodiversiteit. Samen zetten we ons in voor een veerkrachtige toekomst, waarin de impact van klimaatverandering wordt geminimaliseerd en onze waardevolle natuurlijke hulpbronnen worden gekoesterd. Laten we samen de weg naar duurzaamheid banen.”

Lees blog over Water en Bodem sturend

Water en Bodem sturend in Brabant

Waterprof ondersteunt de provincie Brabant bij diverse water en bodem aspecten, waarbij integraal wordt gekeken naar de uitvoering van KRW opgaven, advisering bij gebiedsgerichte aanpakken, het ondersteunen van FABulous Farmers en het versterken van de communicatie en kennisdeling via een DAW-loket.

Water en bodem sturend

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN