Projecten

Afstudeeronderzoek

Roadmap voor Aquathermieprojecten – Tjerk-Jan verteld!

Tjerk – student aan de Hanze Hogeschool Groningen met opleidingsrichting Energy and Society heeft het afgelopen half jaar zijn afstudeeronderzoek volbracht bij Waterprof. Tijdens zijn afstuderen heeft hij zich verdiept in Aquathermie. Meer specifiek – hoe brengen we aquathermieprojecten in een versnelling, wat zijn de obstakels en hoe we deze kunnen overbruggen. Lees hier zijn […]

Lees meer
WATER & VEILIGHEID

Waternet – Pilot tijdelijke waterkering in Ronde Hoep

In samenwerking met de inwoners van een noodoverloopgebied zijn tijdelijke waterkering getest. De tijdelijke waterkeringen reageren allemaal anders op verschillende ondergronden.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Westland Verstandig – Quickscan zwemwater Prinsenbos te Naaldwijk

Waterprof heeft een quickscan uitgevoerd naar de bronnen die blauwalg veroorzaken in zwemwater. Een handelingsperspectief is aangeboden om het zwemplezier in de zomer te vergroten.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Gemeente Leidschendam-Voorburg – Nieuwe sanitatie

Voor het ontwikkelen van een landelijk gebied zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie onderzocht. De verouderde glastuinbouw maakt plaats voor weilanden, parkbos, wandelpaden en woningbouw. Een mooie toevoeging hierbij is nieuwe sanitatie; methodieken die beschikbaar zijn om afvalwater op andere dan traditionele manieren in te zamelen en te verwerken.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

De Dommel – Elke druppel telt

Na meerdere droge zomers is het waterschap De Dommel op zoek naar permanente oplossingen om het water langer vast te houden in het beheersgebied.

Lees meer
WATER & NATUUR

Waternet – Temmen van de Brakke Kwel

Brak kwelwater in de Horstermeerpolder was voor Waternet aanleiding om een pilot op te zetten om te zien of deze probleemstof omgezet kan worden naar een grondstof voor drinkwater. Waterprof helpt bij onder meer de projectleiding.

Lees meer
WATER & NATUUR

De Dommel – Klantenreis nautisch beheer

Het wordt steeds drukker op de Dommel. Met een klantenreis zijn belangen in beeld gebracht die meespelen bij de beoordeling van nieuwe recreatie initiatieven.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Goeree-Overflakkee – Quickscan aquathermie

Met een praktische blik op zoek naar kansrijke locaties voor aquathermie op Goeree-Overflakkee. Door de potentie in kaart te brengen kan aquathermie volwaardig worden meegenomen in aardgasvrije plannen van de gemeente.

Lees meer
WATER & NATUUR

Aa en Maas – Kennisdocument regelbare drainage

Waterschap Aa en Maas wil droogte op de hoge zandgronden aanpakken. Regelbare drainage is een maatregel met als doel meer water vast te houden op landbouwgronden. Het kan één van de bouwstenen zijn voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

STOWA – Online kennisdeling

De STOWA is de kennispartner van de waterschappen. De onderzoeksprogramma’s van de STOWA zijn volop in beweging. Voor een groot aantal onderzoeksthema’s organiseert Waterprof de online kennisdeling.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Netwerk Aquathermie, STOWA en WarmingUP – Kennisdeling aquathermie

Kennisdeling is nodig om aquathermie optimaal in te zetten in de energietransitie. Hoe zorg je ervoor dat opgedane praktijkkennis alle doelgroepen bereikt?

Lees meer
WATER & ENERGIE

Gemeente Hoeksche Waard – Schatzoeken aquathermie

Met een praktische blik het veld in. In de Hoeksche Waard ziet Waterprof kansrijke locaties voor aquathermie om een aardgasvrije toekomst te realiseren. We gingen op zoek naar deze schatten.

Lees meer
WATER & ENERGIE

STOWA – Leren van praktijkervaringen aquathermie

Leren van praktijkervaringen om niet zelf het wiel uit te vinden. Waterprof heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste lessen voor aquathermie op het gebied van techniek en organisatie.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Weging van het waterbelang

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Nationaal Programma RES – Kwartier maken voor goede regio ondersteuning

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Utrecht, evaluatie Programma Aanpak Veenweiden

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Gelderland: Gewasbescherming Gelderland

Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren.

Lees meer
WATER & VEILIGHEID

Polder2C’s – Stowa

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Gelderland: Landbouw en drinkwater

Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag.

Lees meer
WATER & NATUUR

Brabants landschap – Vaarverbinding over de Dommel

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken.

Lees meer