Projecten

WATER & KLIMAAT

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Weging van het waterbelang

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Nationaal Programma RES – Kwartier maken voor goede regio ondersteuning

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Utrecht, evaluatie Programma Aanpak Veenweiden

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Gelderland: Gewasbescherming Gelderland

Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren.

Lees meer
WATER & VEILIGHEID

Polder2C’s – Stowa

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Gelderland: Landbouw en drinkwater

Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag.

Lees meer
WATER & NATUUR

Brabants landschap – Vaarverbinding over de Dommel

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken.

Lees meer