Droogte in de Delta

Het voorkomen van (extreme) droogte

Je hoort het tegenwoordig steeds vaker: Nederland heeft last van droogte. Maar Nederland is gelegen in een rivierdelta en er valt regelmatig veel regen. Hoe kan het dan dat er droogte is?

Droogte kan overal ter wereld voorkomen, ook op plekken waar veel neerslag valt. Droogte betekent namelijk niet altijd dat er weinig water is, maar dat er minder water beschikbaar is dan normaal. Als het in de zomer weinig regent en er wel een hoop water verdampt, kan dus ook ons natte kikkerlandje te maken krijgen met droge periodes.

De gevolgen hiervan verschillen per bodemsoort en landgebruik. Zo zien we boeren op de hoge zandgronden die grondwater oppompen om hun gewassen te laten groeien. In tijden van droogte kan tijdelijk een beregeningsverbod worden ingesteld. In lager gelegen poldergebieden wordt het water door een tekort aan zoet water steeds zouter (verzilting). Er is niet genoeg zoet water om het zilte water tegen te houden. Ook de dijken die ons beschermen, met name de veendijken, kunnen slecht tegen droogte. Die worden in deze periodes extra gemonitord.

Het tekort aan zoetwater heeft ook gevolgen voor de stad. We merken dat het peilbeheer lastiger wordt waardoor schade kan ontstaan aan woningen, de waterkwaliteit kan verslechteren, wat gevolgen heeft voor de lokale natuur en recreatie, bomen en ander groen kan droogteschade oplopen en zelf ondergronds kan er schade ontstaan aan kabels of het riool. Vaak gaat droogte gepaard met hitte, wat leidt tot hittestress en een grotere vraag naar drinkwater.

Droogte kan dus een hoop negatieve gevolgen hebben voor ons land. Het is dus van belang dat we (extreme) droogte proberen te voorkomen. Op dit moment ligt de nadruk in Nederland nog steeds op het afvoeren van water, in plaats van het vasthouden daarvan. De droogte van de afgelopen jaren vraagt echter om een andere inrichting van ons waterbeheer.

Lees meer..

Onze visie

Wij geloven in de kracht van persoonlijke verbinding voor een leefbare aarde Water is daarin het verbindende element. Een gezonde waterbalans waar watervraag en -aanbod met elkaar in evenwicht zijn is daarom van cruciaal belang voor mens, plant en dier.  Wij brengen mensen en organisaties bij elkaar en helpen duurzame pioniers bij gemeenten, waterschappen en provincies in het creëren van klimaatrobuuste watersystemen.

Het aanpakken van droogte

Onze kijk op het watersysteem moet op de schop. Het aanpakken van droogte is niet alleen een technische uitdaging enkel gericht op het aanpassen van het bestaande watersysteem, maar vraagt om transities in het gebruik en de inrichting van ons land, andere beleidsuitgangspunten met bijhorende vergunningensystemen en innovaties die ons ondersteunen bij het overbruggen van perioden van droogte. De aanpak van droogte vraagt bovenal om samenbrengen van bestaande kennis, belanghebbenden en de moed om besluiten te nemen.

Drinkwater

Voldoende goed drinkwater is niet langer meer vanzelfsprekend. Bevolkingsgroei en klimaatverandering zorgen voor verschillende uitdagingen op het gebied van drinkwater. Of het nu gaat om een verhoogde watervraag of het verbeteren van de kwaliteit, Waterprof werkt aan een duurzame en robuuste drinkwatervoorziening. Hierbij betrekken we de omgeving, brengen we belangen samen en zoeken we naar duurzame en haalbare oplossingen.

Drinkwatertransitie

De droogte aanpak van Waterprof

Wij ondersteunen en ontwikkelen vernieuwende werkwijzen die nodig zijn om op een andere manier met droogte om te gaan. Transities vragen om samenwerking met verschillende belanghebbenden. Waterprof zet communities (werkplaatsen) op die met een specifiek doel zorgen voor het samenbrengen van partijen.

Community management

Om de uitdagingen van droogte het hoofd te bieden zullen we verder moeten kijken dan het watersysteem en het gehele landschap en haar inrichting in ogenschouw moeten nemen om toe te werken naar duurzaam waterbeheer waarin elke druppel telt.

Wessel  Wegkapitein voor water

Vasthouden en bergen

Iedere druppel telt. Waterprof draagt actief bij aan het waterconservering door geschikte locaties in het gebied te identificeren waar water vastgehouden kan worden. We faciliteren het omgevings- en procesmanagement en stellen projectplannen op voor het vastleggen van nieuwe kunstwerken.

Iedere druppel telt

Hergebruik van hemelwater

Het meeste hemelwater in de stad wordt afgevoerd. Hemelwater dat in tijden van droogte prima kan worden gebruikt voor het irrigeren van sportvelden, wassen van auto’s en meer. Door water vast te leggen in perioden van overvloed, maken we gebruik in perioden van schaarste mogelijk. We dragen zo bij aan het herstellen van de waterbalans.

Waterbalans

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN