E-learnings

Verdiep je in Waterbeheer: E-Learning Modules

Voor waterschappen hebben we een uitgebreide reeks e-learningmodules over waterbeheer, ontworpen om iedere medewerker basiskennis over de  verschillende facetten van waterbeheer bij te brengen. Deze modules zijn opgedeeld in de volgende “modules”: Governance, Waterkwantiteit, Waterkwaliteit, Waterketen en Waterveiligheid. Elke cursus biedt een gestructureerde verkenning over de genoemde thema’s.

Governance

De cursus geeft een gedetailleerd overzicht van de evolutie van waterbeheer, inclusief betrokken partijen als Rijkswaterstaat en provincies. Het behandelt essentiële plannen zoals het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma. De module verkent de verbinding tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, met aandacht voor de Watertoets, bestemmingsplannen en de omgevingswet.

Informatie aanvragen

Waterkwantiteit

De cursus Waterkwantiteit verkent verschillende basisprincipes over waterkwantiteit om mee te kunnen praten met een hydroloog. Zo gaan we in op begrippen als bodemgesteldheid, en het belang van kunstwerken zoals gemalen. Deelnemers krijgen inzicht in de dimensionering van watergangen, het analyseren  van grondwaterstroming met aandacht voor GHG/GLG, grondwaterpakketten en freatisch grondwater.

Informatie aanvragen

Waterketen

Deze e-learning geeft inzicht in de waterketen met een focus op drinkwater, riolering en afvalwaterbehandeling, inclusief beleid en wetgeving zoals de zuiveringsheffing. Het benadrukt organisatie en samenwerking binnen dit systeem. De module geeft inzicht in de kwantitatieve stromen en benoemt de impact van klimaatverandering. Ook de waterkwaliteit en diverse behandelingstechnieken worden verkend.

Informatie aanvragen

Waterkwaliteit

Deze e-learning verkent uitgebreid waterkwaliteit, inclusief kleurvariaties, trofische systemen en bedreigingen. Het behandelt gebruiksdoeleinden zoals zwem- en drinkwater en bespreekt de wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water. De cursus biedt inzichten in maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering, zoals helofytenfilters en visstandbeheer, en belicht de impact van peilbeheer op waterkwaliteit. Professionals krijgen diepgaande inzichten om effectief bij te dragen aan waterkwaliteitsbehoud.

Informatie aanvragen

Waterveiligheid

Deze e-learning geeft inzicht in het Nederlandse beleid rondom waterveiligheid. Hoe worden dijken getoetst, welke faalmechanismen kent men, wat is de rol van de dijk in haar omgeving en hoe gaan we om met dijkverbeteringsprojecten. De cursus geeft inzicht in enkele basis onderwerpen en is daarmee toegankelijk voor alle medewerkers binnen het waterschap die iets over dijkverbeteringen zouden willen weten.

Informatie aanvragen

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN