Wij houden je graag op de hoogte

Actuele berichten en belevenissen uit onze projecten.

Klimaat

Door klimaatverandering met langere periodes van droogte moet Waternet rekening houden met een toename in de vraag naar drinkwater. Daarnaast groeit het aantal inwoners in Nederland en zijn er steeds meer grootverbruikers. Lees meer

Riolering

De gemeente Raalte heeft in 2020 haar GRP en rioleringsbeheerplan vastgelegd. Daardoor is de visie voor het rioolbeheer bekend, zijn de assets in beeld en kent de gemeente de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te halen. Lees meer

Riolering

Voor de gemeente Aalten stellen we het water en rioleringsprogramma 2024 - 2028 op. Omdat klimaatadaptatie een belangrijk aandachtspunt is, is het uitgebreid tot Water, Riolering en Klimaatprogramma. Lees meer

Lerend netwerk

Waterprof zet haar Community Manager  in om woningcorporaties, lokale samenwerkingen, en gemeenten te verbinden en te activeren voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Lees meer

ENERGIE

De Nederlandse gemeenten staan voor verschillende transities. Voorbeelden hiervan zijn de energie- en warmtetransitie, de ruimtelijke transitie en de transitie naar duurzame mobiliteit. Lees meer

Klimaat

Schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. Met deze bouwstenen wordt binnen Brabant gebouwd aan een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendige provincie. Lees meer

Klimaat

Het teveel aan water dat valt op een andere plek of tijdstip gebruiken. Met de restwaterscan brengen we de hoeveelheden restwater in beeld en onderzoeken we waar het later kan worden ingezet. Dit doen we binnen de Waterbank. Lees meer

Water

De vraag naar drinkwater stijgt! Sinds 2021 werken we aan de toekomst van de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving, binnen de volgende projecten: de uitbreiding van de winning in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en het temmen van de brakke kwel. Lees meer

Omgeving

Wij zijn actief in de begeleiding van verschillende gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Het mooie hieraan is, is dat we beweging kunnen brengen en houden in taaie processen. Lees meer

Energie

De technieken bestaan, het beleid ligt klaar en iedereen voelt de urgentie. We moeten aan de slag met de energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ontdekt je koppelkansen voor deze gebiedsopgaven? Lees meer

Klimaat

Waterprof ondersteunt de gemeente Noordenveld bij het opstellen van de lokale klimaatadaptatiestrategie. Samen maken we ons sterk voor een klimaatbestendige en water robuuste gemeente in 2040. Lees meer

Energie

De druk op de publieke ruimte in Nederland wordt steeds groter. Er spelen veel opgaven en transities die gelijktijdig op hetzelfde aantal vierkante meters moeten plaatsvinden. Denk aan woningbouw, biodiversiteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, energietransitie en klimaatadaptatie. Lees meer

Water

Waterschap Zuiderzeeland werkt via Blue Deal projecten nauw samen met partners in Ethiopië aan watermanagement. Daarbij worden twee complexe processen opgezet. De holistische processen zijn complex door het aantal stappen, stakeholders en omvang van het gebied. Lees meer

Klimaat

Voor het ontwikkelen van een landelijk gebied zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie onderzocht. De verouderde glastuinbouw maakt plaats voor weilanden, parkbos, wandelpaden en woningbouw. Lees meer

Klimaat

Elke druppel de grond in. Met ons versnellingsteam bestrijden we de droogte. Lees meer

Klimaat

Waterschap Aa en Maas wil droogte op de hoge zandgronden aanpakken. Regelbare drainage is een maatregel met als doel meer water vast te houden op landbouwgronden. Het kan één van de bouwstenen zijn voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem. Lees meer

Klimaat

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer. Lees meer

Klimaat

‘Water en bodem sturend’ – ons beeld bij duurzaam water- en bodembeheer, vraagt om gemeenschapsbetrokkenheid en streeft naar een harmonieuze balans tussen menselijke activiteiten en het behoud van biodiversiteit. Lees meer