Lokale klimaatadaptatiestrategie (LAS) Noordenveld

Posted on maart 15th, 2023 by admin

Waterprof ondersteunt de gemeente Noordenveld bij het opstellen van de lokale klimaatadaptatiestrategie. Samen maken we ons sterk voor een klimaatbestendige en water robuuste gemeente in 2040. We bouwen voort op het programma Duurzaam Noordenveld en werken samen toe naar een gedragen strategie en uitvoeringsagenda.   De gemeente Noordenveld heeft de ambitie om in 2040 de […]

READ more

Nieuwe Warmte Nu! – Leer- en ontwikkelprogramma

Posted on maart 13th, 2023 by admin

De realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen helpen versnellen. In het leer- en ontwikkelprogramma werkt Waterprof met Helder en Duidelijk aan de organisatie van Communities of Practice bijeenkomsten en kennisdeling rondom leerervaringen over participatie en organisatiemodellen.

READ more

VNR – Aquathermie langs de grote rivieren

Posted on maart 13th, 2023 by admin

Langs de grote rivieren zoals de Maas, IJssel en Rijn liggen veel kansen voor aquathermie. Waterprof heeft voor de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 70 transitievisies onder de loep genomen om te zien waar aquathermie wel of niet in beeld is als optie voor duurzame warmte.

READ more

Waterschap Rivierenland – Community zon op water

Posted on maart 13th, 2023 by admin

In het programma INNOZOWA wordt kennis opgedaan over de techniek en ecologie van drijvende zonnepanelen op water. Waterprof zorgt voor de kennisdeling en communicatie rondom de uitkomsten van de proefopstellingen.

READ more

Afstuderen bij Waterprof

Posted on februari 26th, 2023 by admin

Hoe was het om af te studeren bij Waterprof? Wat vond je het leukst/minst leuk? Ik kan niks anders zeggen dan dat het afstuderen bij Waterprof mij uitstekend is bevallen. De hechte groep collega’s, hun expertise, betrokkenheid en gezelligheid hebben ervoor gezorgd dat ik een goede en leerzame tijd heb gehad. Ik ben dankbaar voor […]

READ more

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Regioadviseur aquathermie

Posted on februari 17th, 2023 by admin

Proactief aan de slag met aquathermie! Waterprof heeft HHNK ondersteund op gebied van aquathermie door kansrijke locaties te verkennen met gemeenten en collega’s op te leiden over de techniek en organisatie van aquathermieprojecten.

READ more

Benut meekoppelkansen klimaatadaptatie en Energietransitie

Posted on februari 5th, 2023 by admin

Hoe Koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? De druk op de publieke ruimte in Nederland wordt steeds groter. Er spelen veel opgaven en transities die gelijktijdig op hetzelfde aantal vierkante meters moeten plaatsvinden. Denk aan woningbouw, biodiversiteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, energietransitie en klimaatadaptatie. Er wordt steeds vaker gesproken over het verbinden van opgaven om transities in […]

READ more

Visueel advies: Complexiteit zichtbaar maken

Posted on februari 3rd, 2023 by admin

Visualisatie van processen voor watermanagement in Ethiopië Waterschap Zuiderzeeland werkt via Blue Deal projecten nauw samen met partners in Ethiopië aan watermanagement. Daarbij worden twee complexe processen opgezet. De holistische processen zijn complex door het aantal stappen, stakeholders en omvang van het gebied. Waterprof heeft deze processen gevisualiseerd. Doel van de visualisatie: Zicht krijgen in […]

READ more

Bodemkartering – SkyTEM

Posted on februari 3rd, 2023 by admin

Bodemkartering met helikopter Marc en Chakira werken namens Waterprof aan het innovatieproject Temmen van de Brakke Kwel. Een project waarbij onderzocht wordt of het brakke kwelwater in de Horstermeerpolder opgepompt kan worden voordat het de oppervlakte bereikt. Het doel: Dit water gebruiken om drinkwater van te maken; De kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zodat […]

READ more

De kracht van het MBO versterken in de watersector

Posted on februari 3rd, 2023 by admin

Mbo-verkenning MBO’ers zijn van vitaal belang voor de Topsector Water en Maritiem. De vraag naar technisch geschoold personeel is dan ook groot, maar de instroom of doorstroom naar de sector is beperkt. Voor de WO en HBO studenten zijn diverse programma’s ontwikkeld om de Topsector Water en Maritiem te versterken, op MBO niveau is dit […]

READ more

Roadmap Aquathermieprojecten

Posted on januari 30th, 2023 by admin

Onze afstudeerder Tjerk-Jan zwaait af Kan je kort iets vertellen over je onderzoek? Een half jaar geleden was ik op zoek naar een interessant afstudeeronderzoek voor mijn opleiding Energy for Society aan de Hanzehogeschool in Groningen. Toen ik een reactie kreeg van Waterprof, was mijn enthousiasme direct gewekt: ze hadden een vraagstuk over aquathermie, een […]

READ more
Omgevingsmanagement Dijk Waver

Dijkverbeteringen Rondehoep

Posted on januari 30th, 2023 by admin

Polder Rondehoep dankt haar naam aan haar vorm. Deze polder wordt omringd door bijna 17 km dijk die ontzettend populair is bij fietsers – “rondje rondehoep”. Net als iedere dijk moeten ook deze dijken worden onderhouden. In opdracht van Waternet voert Waterprof het omgevingsmanagement uit voor circa 11 km dijk. We ondersteunen het proces van […]

READ more

Noodinlaat Rondehoep

Posted on januari 30th, 2023 by admin

De Rondehoep wordt ingericht als noodoverloop, in sommige gevallen ook wel calamiteitenberging genoemd. De polder kan in tijden van nood onder water worden gezet om elders in het stroomgebied van de Amstel schade te voorkomen. De polder kan met de noodinlaat onder water worden gezet. Waterprof ondersteunt Waternet bij het ontwerp en de realisatie van […]

READ more

Lokale klimaatadaptatiestrategie Aalten

Posted on januari 30th, 2023 by admin

Klimaatadaptatie strategie Hoe zorgen we ervoor dat we in de gemeente Aalten prettig kunnen wonen, werken en leven, ondanks een veranderend klimaat? In 2050 moet iedere gemeente klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht, ook de gemeente Aalten. Maar waar wat moet je doen, wat wil je realiseren en bovenal met wie werk je daarin samen? Waterprof […]

READ more

Quick-scan omgeving

Posted on januari 27th, 2023 by admin

Snel zicht op stakeholders en netwerk De Quick-scan omgeving is een vast format om de omgevingsuitdagingen in kaart te brengen. Het format maakt gebruik van online aanwezige informatie over natuur, doelgroepen, plannen van derden en meer. De quick-scan levert zo voor ieder project snel een overzicht van de meeste relevante stakeholders die een relatie hebben […]

READ more

Waternet – Pilot tijdelijke waterkering in Ronde Hoep

Posted on maart 22nd, 2022 by admin

In samenwerking met de inwoners van een noodoverloopgebied zijn tijdelijke waterkering getest. De tijdelijke waterkeringen reageren allemaal anders op verschillende ondergronden.

READ more
#Verbindjeaandetoekomst

Westland Verstandig – Quickscan zwemwater Prinsenbos te Naaldwijk

Posted on maart 22nd, 2022 by admin

Waterprof heeft een quickscan uitgevoerd naar de bronnen die blauwalg veroorzaken in zwemwater. Een handelingsperspectief is aangeboden om het zwemplezier in de zomer te vergroten.

READ more

Gemeente Leidschendam-Voorburg – Nieuwe sanitatie

Posted on maart 22nd, 2022 by admin

Voor het ontwikkelen van een landelijk gebied zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie onderzocht. De verouderde glastuinbouw maakt plaats voor weilanden, parkbos, wandelpaden en woningbouw. Een mooie toevoeging hierbij is nieuwe sanitatie; methodieken die beschikbaar zijn om afvalwater op andere dan traditionele manieren in te zamelen en te verwerken.

READ more

De Dommel – Elke druppel telt

Posted on december 16th, 2021 by admin

Elke druppel de grond in. Met ons versnellingsteam bestrijden we de droogte.

READ more

Waternet – Temmen van de Brakke Kwel

Posted on december 9th, 2021 by admin

Brak kwelwater in de Horstermeerpolder was voor Waternet aanleiding om een pilot op te zetten om te zien of deze probleemstof omgezet kan worden naar een grondstof voor drinkwater. Waterprof helpt bij onder meer de projectleiding.

READ more

De Dommel – Klantenreis nautisch beheer

Posted on september 15th, 2021 by admin

Het wordt steeds drukker op de Dommel. Met een klantenreis zijn belangen in beeld gebracht die meespelen bij de beoordeling van nieuwe recreatie initiatieven.

READ more

Goeree-Overflakkee – Quickscan aquathermie

Posted on september 9th, 2021 by admin

Met een praktische blik op zoek naar kansrijke locaties voor aquathermie op Goeree-Overflakkee. Door de potentie in kaart te brengen kan aquathermie volwaardig worden meegenomen in aardgasvrije plannen van de gemeente.

READ more

Aa en Maas – Kennisdocument regelbare drainage

Posted on juni 9th, 2021 by admin

Waterschap Aa en Maas wil droogte op de hoge zandgronden aanpakken. Regelbare drainage is een maatregel met als doel meer water vast te houden op landbouwgronden. Het kan één van de bouwstenen zijn voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem.

READ more

STOWA – Online kennisdeling

Posted on maart 23rd, 2021 by admin

De STOWA is de kennispartner van de waterschappen. De onderzoeksprogramma’s van de STOWA zijn volop in beweging. Voor een groot aantal onderzoeksthema’s organiseert Waterprof de online kennisdeling.

READ more

Netwerk Aquathermie, STOWA en WarmingUP – Kennisdeling aquathermie

Posted on maart 23rd, 2021 by admin

Kennisdeling is nodig om aquathermie optimaal in te zetten in de energietransitie. Hoe zorg je ervoor dat opgedane praktijkkennis alle doelgroepen bereikt?

READ more

Gemeente Hoeksche Waard – Schatzoeken aquathermie

Posted on maart 23rd, 2021 by admin

Met een praktische blik het veld in. In de Hoeksche Waard ziet Waterprof kansrijke locaties voor aquathermie om een aardgasvrije toekomst te realiseren. We gingen op zoek naar deze schatten.

READ more

STOWA – Leren van praktijkervaringen aquathermie

Posted on maart 23rd, 2021 by admin

Leren van praktijkervaringen om niet zelf het wiel uit te vinden. Waterprof heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste lessen voor aquathermie op het gebied van techniek en organisatie.

READ more

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Posted on februari 7th, 2020 by admin

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

READ more

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Weging van het waterbelang

Posted on maart 7th, 2020 by admin

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

READ more

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Posted on maart 7th, 2020 by admin

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

READ more

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Posted on maart 7th, 2020 by admin

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

READ more

Nationaal Programma RES – Kwartier maken voor goede regio ondersteuning

Posted on maart 7th, 2020 by admin

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord.

READ more

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Posted on april 30th, 2020 by admin

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

READ more

Provincie Utrecht – Evaluatie Programma Aanpak Veenweiden

Posted on mei 27th, 2020 by admin

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren.

READ more

Provincie Gelderland: Gewasbescherming Gelderland

Posted on mei 27th, 2020 by admin

Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren.

READ more

Polder2C’s – Stowa

Posted on mei 27th, 2020 by admin

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat.

READ more

Provincie Gelderland: Landbouw en drinkwater

Posted on mei 27th, 2020 by admin

Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag.

READ more

Brabants landschap – Vaarverbinding over de Dommel

Posted on mei 27th, 2020 by admin

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken.

READ more

Recente reacties

    Archieven

    Categorieën

    • Geen categorieën