Actueel

Wij houden je graag op de hoogte

Waterprof werkt iedere dag aan een mooie toekomst. Dit doen we door projecten uit te voeren, kennis te ontwikkelen en vooral ook te delen. Meedelen? Laten we samen iets publiceren.

Lerend netwerk

Duik met ons in de kern van community management. Wij zijn op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Hoe creëer ik een lerend netwerk?’. Wij gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Lees meer

Klimaat

Door klimaatverandering met langere periodes van droogte moet Waternet rekening houden met een toename in de vraag naar drinkwater. Daarnaast groeit het aantal inwoners in Nederland en zijn er steeds meer grootverbruikers. Lees meer

Riolering

Waterprof ondersteunt de gemeente Deurne bij het scherp stellen van de behoeften, het prioriteren van werkzaamheden en het positioneren van het team riolering. Waar mogelijk starten we met de uitvoeringsprojecten. Lees meer

Riolering

De gemeente Raalte heeft in 2020 haar GRP en rioleringsbeheerplan vastgelegd. Daardoor is de visie voor het rioolbeheer bekend, zijn de assets in beeld en kent de gemeente de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te halen. Lees meer

Riolering

Voor de gemeente Aalten stellen we het water en rioleringsprogramma 2024 - 2028 op. Omdat klimaatadaptatie een belangrijk aandachtspunt is, is het uitgebreid tot Water, Riolering en Klimaatprogramma. Lees meer

Lerend netwerk

Waterprof zet haar Community Manager  in om woningcorporaties, lokale samenwerkingen, en gemeenten te verbinden en te activeren voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Lees meer

ENERGIE

De Nederlandse gemeenten staan voor verschillende transities. Voorbeelden hiervan zijn de energie- en warmtetransitie, de ruimtelijke transitie en de transitie naar duurzame mobiliteit. Lees meer

Klimaat

Schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. Met deze bouwstenen wordt binnen Brabant gebouwd aan een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendige provincie. Lees meer

Klimaat

Het teveel aan water dat valt op een andere plek of tijdstip gebruiken. Met de restwaterscan brengen we de hoeveelheden restwater in beeld en onderzoeken we waar het later kan worden ingezet. Dit doen we binnen de Waterbank. Lees meer

Water

De vraag naar drinkwater stijgt! Sinds 2021 werken we aan de toekomst van de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving, binnen de volgende projecten: de uitbreiding van de winning in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en het temmen van de brakke kwel. Lees meer

Omgeving

Wij zijn actief in de begeleiding van verschillende gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Het mooie hieraan is, is dat we beweging kunnen brengen en houden in taaie processen. Lees meer

Energie

De technieken bestaan, het beleid ligt klaar en iedereen voelt de urgentie. We moeten aan de slag met de energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ontdekt je koppelkansen voor deze gebiedsopgaven? Lees meer

Energie

Friesland wil aquathermie regio van Nederland – en zelfs Europa – worden. Waterprof heeft deze ambitie samen met gemeenten, waterschap en provincie vertaald naar een concreet actieprogramma. Lees meer

Energie

In 2030 kan 15% van de aardgasvrije woningen en gebouwen gebruik maken van aquathermie. Als verbinder in het netwerkbureau werkt Waterprof samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan governance en financiering van aquathermie.  Lees meer

Klimaat

Waterprof ondersteunt de gemeente Noordenveld bij het opstellen van de lokale klimaatadaptatiestrategie. Samen maken we ons sterk voor een klimaatbestendige en water robuuste gemeente in 2040. Lees meer

Energie

De realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen helpen versnellen. In het leer- en ontwikkelprogramma werkt Waterprof met Helder en Duidelijk aan de organisatie van Communities of Practice bijeenkomsten en kennisdeling rondom leerervaringen over participatie en organisatiemodellen. Lees meer

Energie

Langs de grote rivieren zoals de Maas, IJssel en Rijn liggen veel kansen voor aquathermie. Waterprof heeft voor de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 70 transitievisies onder de loep genomen om te zien waar aquathermie wel of niet in beeld is als optie voor duurzame warmte. Lees meer

ENERGIE

In het programma INNOZOWA wordt kennis opgedaan over de techniek en ecologie van drijvende zonnepanelen op water. Waterprof zorgt voor de kennisdeling en communicatie rondom de uitkomsten van de proefopstellingen. Lees meer

ENERGIE

Proactief aan de slag met aquathermie! Waterprof heeft HHNK ondersteund op gebied van aquathermie door kansrijke locaties te verkennen met gemeenten en collega’s op te leiden over de techniek en organisatie van aquathermieprojecten. Lees meer

Energie

De druk op de publieke ruimte in Nederland wordt steeds groter. Er spelen veel opgaven en transities die gelijktijdig op hetzelfde aantal vierkante meters moeten plaatsvinden. Denk aan woningbouw, biodiversiteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening, energietransitie en klimaatadaptatie. Lees meer

Water

Waterschap Zuiderzeeland werkt via Blue Deal projecten nauw samen met partners in Ethiopië aan watermanagement. Daarbij worden twee complexe processen opgezet. De holistische processen zijn complex door het aantal stappen, stakeholders en omvang van het gebied. Lees meer

Water

Marc en Chakira werken namens Waterprof aan het innovatieproject Temmen van de Brakke Kwel. Een project waarbij onderzocht wordt of het brakke kwelwater in de Horstermeerpolder opgepompt kan worden voordat het de oppervlakte bereikt. Lees meer

Trainen en opleiden

MBO'ers zijn van vitaal belang voor de Topsector Water en Maritiem. De vraag naar technisch geschoold personeel is dan ook groot, maar de instroom of doorstroom naar de sector is beperkt. Lees meer

nieuws

Een half jaar geleden was ik op zoek naar een interessant afstudeeronderzoek voor mijn opleiding Energy for Society aan de Hanzehogeschool in Groningen. Lees meer

Water
Omgevingsmanagement Dijk Waver

Polder Rondehoep dankt haar naam aan haar vorm. Deze polder wordt omringd door bijna 17 km dijk die ontzettend populair is bij fietsers - "rondje rondehoep". Lees meer

Water

De Rondehoep wordt ingericht als noodoverloop, in sommige gevallen ook wel calamiteitenberging genoemd. De polder kan in tijden van nood onder water worden gezet om elders in het stroomgebied van de Amstel schade te voorkomen. Lees meer

Klimaat

Hoe zorgen we ervoor dat we in de gemeente Aalten prettig kunnen wonen, werken en leven, ondanks een veranderend klimaat? In 2050 moet iedere gemeente klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht, ook de gemeente Aalten. Lees meer

Water

In samenwerking met de inwoners van een noodoverloopgebied zijn tijdelijke waterkering getest. De tijdelijke waterkeringen reageren allemaal anders op verschillende ondergronden. Lees meer

Water
#Verbindjeaandetoekomst

Waterprof heeft een quickscan uitgevoerd naar de bronnen die blauwalg veroorzaken in zwemwater. Een handelingsperspectief is aangeboden om het zwemplezier in de zomer te vergroten. Lees meer

Klimaat

Voor het ontwikkelen van een landelijk gebied zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie onderzocht. De verouderde glastuinbouw maakt plaats voor weilanden, parkbos, wandelpaden en woningbouw. Lees meer

Klimaat

Elke druppel de grond in. Met ons versnellingsteam bestrijden we de droogte. Lees meer

Water

Brak kwelwater in de Horstermeerpolder was voor Waternet aanleiding om een pilot op te zetten om te zien of deze probleemstof omgezet kan worden naar een grondstof voor drinkwater. Waterprof helpt bij onder meer de projectleiding. Lees meer

Omgeving

Het wordt steeds drukker op de Dommel. Met een klantenreis zijn belangen in beeld gebracht die meespelen bij de beoordeling van nieuwe recreatie initiatieven. Lees meer

Energie

Met een praktische blik op zoek naar kansrijke locaties voor aquathermie op Goeree-Overflakkee. Door de potentie in kaart te brengen kan aquathermie volwaardig worden meegenomen in aardgasvrije plannen van de gemeente. Lees meer

Klimaat

Waterschap Aa en Maas wil droogte op de hoge zandgronden aanpakken. Regelbare drainage is een maatregel met als doel meer water vast te houden op landbouwgronden. Het kan één van de bouwstenen zijn voor het realiseren van een klimaatrobuust watersysteem. Lees meer

PODCAST

Onze collega Jeroen de Bruin Waterprof gaat samen met Jacqueline Laumans Sprankkracht in gesprek met de koplopers van aquathermieprojecten. Lees meer

Klimaat

De STOWA is de kennispartner van de waterschappen. De onderzoeksprogramma's van de STOWA zijn volop in beweging. Voor een groot aantal onderzoeksthema's organiseert Waterprof de online kennisdeling. Lees meer

Energie

Kennisdeling is nodig om aquathermie optimaal in te zetten in de energietransitie. Hoe zorg je ervoor dat opgedane praktijkkennis alle doelgroepen bereikt? Lees meer

Energie

Met een praktische blik het veld in. In de Hoeksche Waard ziet Waterprof kansrijke locaties voor aquathermie om een aardgasvrije toekomst te realiseren. We gingen op zoek naar deze schatten. Lees meer

Energie

Leren van praktijkervaringen om niet zelf het wiel uit te vinden. Waterprof heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste lessen voor aquathermie op het gebied van techniek en organisatie. Lees meer

Klimaat

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer. Lees meer

Klimaat

‘Water en bodem sturend’ – ons beeld bij duurzaam water- en bodembeheer, vraagt om gemeenschapsbetrokkenheid en streeft naar een harmonieuze balans tussen menselijke activiteiten en het behoud van biodiversiteit. Lees meer

Omgeving

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Lees meer

Energie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving. Lees meer

Energie

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid. Lees meer

Energie

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord. Lees meer

Omgeving

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen. Lees meer

Omgeving

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren. Lees meer

Omgeving

Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren. Lees meer

Omgeving

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat. Lees meer

Omgeving

Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag. Lees meer

Omgeving

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken. Lees meer