Wij houden je graag op de hoogte

Actuele berichten en belevenissen uit onze projecten.

Klimaat

Door klimaatverandering met langere periodes van droogte moet Waternet rekening houden met een toename in de vraag naar drinkwater. Daarnaast groeit het aantal inwoners in Nederland en zijn er steeds meer grootverbruikers. Lees meer

Riolering

Waterprof ondersteunt de gemeente Deurne bij het scherp stellen van de behoeften, het prioriteren van werkzaamheden en het positioneren van het team riolering. Waar mogelijk starten we met de uitvoeringsprojecten. Lees meer

Riolering

De gemeente Raalte heeft in 2020 haar GRP en rioleringsbeheerplan vastgelegd. Daardoor is de visie voor het rioolbeheer bekend, zijn de assets in beeld en kent de gemeente de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te halen. Lees meer

Lerend netwerk

Waterprof zet haar Community Manager  in om woningcorporaties, lokale samenwerkingen, en gemeenten te verbinden en te activeren voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Lees meer

ENERGIE

De Nederlandse gemeenten staan voor verschillende transities. Voorbeelden hiervan zijn de energie- en warmtetransitie, de ruimtelijke transitie en de transitie naar duurzame mobiliteit. Lees meer

Klimaat

Schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. Met deze bouwstenen wordt binnen Brabant gebouwd aan een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendige provincie. Lees meer

Klimaat

Het teveel aan water dat valt op een andere plek of tijdstip gebruiken. Met de restwaterscan brengen we de hoeveelheden restwater in beeld en onderzoeken we waar het later kan worden ingezet. Dit doen we binnen de Waterbank. Lees meer

Water

De vraag naar drinkwater stijgt! Sinds 2021 werken we aan de toekomst van de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving, binnen de volgende projecten: de uitbreiding van de winning in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en het temmen van de brakke kwel. Lees meer

Omgeving

Wij zijn actief in de begeleiding van verschillende gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Het mooie hieraan is, is dat we beweging kunnen brengen en houden in taaie processen. Lees meer

Energie

De technieken bestaan, het beleid ligt klaar en iedereen voelt de urgentie. We moeten aan de slag met de energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ontdekt je koppelkansen voor deze gebiedsopgaven? Lees meer

Water
Omgevingsmanagement Dijk Waver

Polder Rondehoep dankt haar naam aan haar vorm. Deze polder wordt omringd door bijna 17 km dijk die ontzettend populair is bij fietsers - "rondje rondehoep". Lees meer

Water

De Rondehoep wordt ingericht als noodoverloop, in sommige gevallen ook wel calamiteitenberging genoemd. De polder kan in tijden van nood onder water worden gezet om elders in het stroomgebied van de Amstel schade te voorkomen. Lees meer

Water

In samenwerking met de inwoners van een noodoverloopgebied zijn tijdelijke waterkering getest. De tijdelijke waterkeringen reageren allemaal anders op verschillende ondergronden. Lees meer

Klimaat

Voor het ontwikkelen van een landelijk gebied zijn de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie onderzocht. De verouderde glastuinbouw maakt plaats voor weilanden, parkbos, wandelpaden en woningbouw. Lees meer

Water

Brak kwelwater in de Horstermeerpolder was voor Waternet aanleiding om een pilot op te zetten om te zien of deze probleemstof omgezet kan worden naar een grondstof voor drinkwater. Waterprof helpt bij onder meer de projectleiding. Lees meer

Omgeving

Het wordt steeds drukker op de Dommel. Met een klantenreis zijn belangen in beeld gebracht die meespelen bij de beoordeling van nieuwe recreatie initiatieven. Lees meer

Omgeving

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Lees meer

Energie

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord. Lees meer

Omgeving

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen. Lees meer

Omgeving

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren. Lees meer

Omgeving

Vanuit de gebiedsdossiers willen Provincie Gelderland en Vitens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden reduceren. Lees meer

Omgeving

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat. Lees meer

Omgeving

Vanuit de provincie Gelderland kwam de vraag: Vertaal een landelijk, bestuurlijk vastgelegde overeenkomst in een provinciale aanpak voor combinatie van landbouw en waterwinning in vier grondwaterbeschermingsgebieden. Waterprof ging hiermee aan de slag. Lees meer

Omgeving

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken. Lees meer