Klant

Netwerk Aquathermie (NAT)

Opdracht

Programma Aquathermie 2023-2026

Expertise

Advies/verbinden governance en financiering

Doel

Verkennen wat aquathermie kan betekenen voor verduurzaming

In 2030 kan 15% van de aardgasvrije woningen en gebouwen gebruik maken van aquathermie. Als verbinder in het netwerkbureau werkt Waterprof samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan governance en financiering van aquathermie.

Het Netwerk Aquathermie (NAT) ontwikkelt en deelt kennis over aquathermie: de winning, opslag en distributie van duurzame warmte en koude – ofwel thermische energie – uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Het netwerkbureau bestaat uit 60 partners en is ontstaan vanuit het Klimaatakkoord en de Green Deal Aquathermie 2019-2021. Het doel was om de verkennen wat aquathermie kan betekenen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland.

In korte tijd is veel kennis opgedaan over aquathermie. De techniek en potentie is bekend, er is inzicht in de governance van de warmteketen, de ecologische effecten zijn verkend en er zijn kaders voor vergunningverlening. In Nederland liggen veel kansen voor het toepassen van aquathermie. Er zijn echter ook knelpunten die versnelling en opschaling van aquathermieprojecten in de weg zitten.

Jeroen de Bruin heeft sinds januari 2022 als adviseur/verbinder governance en financiering gewerkt bij het NAT. Hij was het aanspreekpunt voor vragen over vragen over governance (organisatie en samenwerking) en financiering (subsidiemogelijkheden en businesscases) bij de ontwikkeling van aquathermie en collectieve warmte. Samen met het NAT-team organiseerde Jeroen Community of Practice bijeenkomsten, kennissessies, netwerk evenementen, webinars en werkte hij aan kennisproducten zoals de Handreiking Aquathermie.

De Green Deal is in mei 2022 afgerond. Jeroen heeft daarvoor gewerkt aan een nieuw Programma Aquathermie 2023-2026 met alle partners en stuurgroep leden van de Unie van Waterschappen, Vewin, NWB bank, Deltares, Provincie Fryslân en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het programma zijn de missie, visie, strategie en activiteiten uitgewerkt om aquathermie verder te ontwikkelen als bron in de warmtetransitie. Met meer dan 85 gerealiseerde projecten en 125 initiatieven kan aquathermie in de toekomst zo’n 15% van de duurzame warmte leveren aan de gebouwde omgeving.

Het NAT gaat door op huidige voet tot 31 december 2023. Het programma moet daarna overgenomen zijn door andere partijen. Jeroen is onze spin in het web die samenwerking en borging vormgeeft met vereniging Bodemenergie Nederland, Stichting Warmtenetwerk, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).