Water en bodem sturend

Water en bodem sturend

Lange tijd hebben we in Nederland het water- en bodemsysteem aangepast naar onze wensen. Door steeds intensiever landgebruik lopen we nu vaker tegen de grenzen aan van dit systeem. Zo zorgen bodemdaling en lage waterstanden voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk. Het veranderende klimaat zet alles op scherp, met een stijgende zeespiegel, wateroverlast en extreme droogte.

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem is voor iedereen van groot belang. Daarom werd in november in een kamerbrief aangekondigd dat water en bodem sturend worden in de inrichting van Nederland. De juiste functie op de juiste plek. Door water en bodem sturend te maken kunnen watervoorraden en ecosystemen beter beschermd worden en kunnen de effecten van klimaatverandering beter opgevangen worden.

Water en bodem sturend vraagt om een verandering in ons denken en doen. Keuzes moeten worden gemaakt: wat kan waar en wat niet. Samen met overheden geeft Waterprof vorm aan deze transitie.

 

Water en bodem sturend, vraagt om cultuurverandering!

De Kamerbrief van november 2022 heeft veel losgemaakt. En terecht. Water en bodem sturend is mijns inziens een enorme stap voorwaarts in ons denken over ruimtelijke ordening. Er is inmiddels veel over het onderwerp geschreven en daaruit is een duidelijke gezamenlijke boodschap op te maken voor wat nodig is:  een cultuurverandering. Onze vragen:

  • Zijn we al zo ver?
  • Welke cultuurverandering is nodig?

Benieuwd naar onze mening?

Lees onze blog

 

Waar werkt Waterprof aan?

We moeten af van het idee, dat diep in de Nederlandse cultuur – en zeker in de watersector – zit ingesleten, dat onze leefomgeving oneindig maakbaar is. Dat we het waterpeil, de rivierloop, en de grondwatervoorraad altijd naar onze hand kunnen zetten om te doen wat wij willen. Maatregelen als niet afwentelen, sponswerking vergroten, extremen accepteren, flexibel plannen naar de toekomst, en “systeemherstel” worden vaak genoemd. Maatregelen die we als Waterprof ook geregeld met onze opdrachtgevers uitwerken. En hoewel ze alle vijf een positieve invloed hebben water en bodem, zijn deze maatregelen naar onze mening niet het summum. Waterprof werkt dan ook graag met u samen om te komen tot projecten die het water en bodemsysteem echt sturend laten zijn. Dat vraagt om lef, cultuurverandering binnen organisaties en visie.

 

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN