Restwaterscan

Restwaterscan – hergebruik van reststromen water

Het teveel aan water dat valt op een andere plek of tijdstip gebruiken. Met de restwaterscan brengen we de hoeveelheden restwater in beeld en onderzoeken we waar het later kan worden ingezet. Dit doen we binnen de Waterbank.

Waarom een restwaterscan?

Nederland verdroogt en tegelijkertijd voeren we grote hoeveelheden zoet water af. Het water dat we afvoeren zou heel goed een tweede leven kunnen krijgen. Zo zou koelwater of afgevangen hemelwater vastgehouden kunnen worden om het in droge tijden te gebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen van openbaar groen of sportvelden. Zo zijn er talloze restwaterstromen en watervragers welke aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Maar hoe vind je die restwaterstromen en de potentiële vragers die daar gebruik van kunnen maken?

Met de scan zoeken we naar mogelijke locaties voor restwater in een gebied. Dat doen we voor gemeenten, waterschappen of andere terreinbeherende organisaties.

De aanpak

Met de restwaterscan zoomen we in op een regio met als doel het in kaart brengen van het theoretisch restwaterpotentieel. Dit doen we met beschikbare data, het voeren van gesprekken met experts en veldonderzoek. Voor de potentie wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten: theoretisch, technisch, economisch en praktisch. De beschikbare informatiekaarten gaan vooral in op het theoretisch potentieel. Om uiteindelijke economisch en praktisch kansrijke locaties te verkennen verzorgen wij een vertaalslag vanuit de theoretische potentie.

Het resultaat

Wij maken op een kaart inzichtelijk waar potentiële restwaterbronnen zitten en om hoeveel water het dan gaat. Daarnaast kijken we met welke maatregelen je deze bron kunt gebruiken en wat de kosten daarvan zijn. Ook de vraag wordt gevisualiseerd. In een notitie worden de vervolgstappen uitgeschreven.

Als we de waterbalans willen herstellen zullen we naar alle stromen moeten kijken. Stap 1 hiervoor is inzicht. De restwaterscan biedt hierin uitkomst.

Benieuwd naar of dit voor jouw gebied of terrein kan werken? Klik op advies aanvragen.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN