Klant

Provincie Utrecht

Opdracht

Evaluatierapport programma Aanpak Veenweiden (PAV)

Expertise

Watermanagement

Doel

Aanbevelingen toekomstig programma

De vraag
Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren. Ze wil in beeld krijgen wat het PAV teweeg heeft gebracht. Dit gaat niet zozeer over harde inhoudelijke resultaten, maar juist over de betrokkenheid van het netwerk en de onderlinge samenwerking. De Provincie Utrecht wil uiteindelijk aanbevelingen voor een mogelijk toekomstig programma.

Onze oplossing
Via stakeholder- en krachtenveldanalyses hebben we verschillende actorenclusters in beeld gebracht en hoe zij zich tot elkaar verhielden, zowel formeel als informeel. Vanuit elk cluster selecteerden we een respondent om te interviewen over hoe zij het PAV procesmatig ervoeren en wat het volgens hen daardoor teweeg heeft gebracht. We zochten naar de belangrijkste leerpunten vanuit ieder interview en verbonden die onderling om zo te komen tot een evaluatierapport.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN