Water & Voedsel

Nederland is een grote speler in de wereldvoedselvoorziening. Het vraagt veel van onze fysieke leefomgeving. De landbouw is in beweging om die voedselvoorziening te verduurzamen met respect voor de fysieke leefomgeving. Onder meer door schoner water, grotere biodiversiteit en een gezondere bodem. Er ontstaan vragen over wat deze mogelijkheden betekenen voor de boer, welke kansen er nog meer liggen en hoe de agrarische sector samen met ketenpartners de volgende stap kan zetten.

Waterprof ondersteunt bij de uitvoering van landelijke en regionale programma’s op het gebied van Water&Voedsel. We adviseren over inhoud en proces, organiseren evenementen en verbinden partijen. Daarmee leveren we een bijdrage aan een duurzame agrarische sector.

WATER & VOEDSEL

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Utrecht, evaluatie Programma Aanpak Veenweiden

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Jouw project hier in beeld? Neem contact op met Babette.

Contact