Klimaat

Samen weerbaar tegen het veranderende klimaat

Het wordt warmer, natter en in tijden ook droger. De leefbaarheid van onze steden staat onder druk, vooral voor de kwetsbare in onze samenleving. Op het platteland zien we ons natuurlandschap en mogelijkheden voor de landbouw langzaam veranderen. Daarom wordt in Nederland hard gewerkt aan nieuwe innovaties, strategieën, programma’s en plannen. We voeren onderzoek uit en werken steeds meer en beter samen binnen organisaties of werkregio’s. Waterprof staat voor het versnellen van de informatiestroom. Want die mooie innovaties en producten van anderen moeten zo snel als mogelijk worden gerealiseerd.

Klimaatwerkplaats

De Klimaatwerkplaats is dé innovatieve vrijplaats voor lokale pioniers die werken aan klimaatadaptatie en een duurzame leefomgeving. Het doel is om goede ideeën zo snel mogelijk van experiment naar implementatie te brengen. We brengen hier het netwerk samen, delen ideën, initiëren onderzoek, pitchen ideeën die we in co-creatie verder verrijken. De deuren staan open voor burgers, beleidsmakers, onderwijzers, onderzoekers en ontwerpers om ideeën te pitchen, mee te klussen aan lopende projecten, en in contact te komen met andere ontdekkers en uitvinders. Waterprof initieert en faciliteert de Klimaatwerkplaatsen, maar geeft het eigenaarschap aan de mensen die het maken.
ADVIES AANVRAGEN

Droogte – de Nederlandse watertransitie

Klimaatadaptatie richt zich op wateroverlast, overstroming, droogte en warmte. Met name droogte gaat de komende tijd veel van Nederland vragen. Het watersysteem is toe aan een grondige verbouwing en het waterbeleid moet onder de loep worden genomen. Dit vraagt om offers, om visie en draagvlak.

Meer over droogte

Water en bodem sturend

Lange tijd hebben we in Nederland het water- en bodemsysteem aangepast naar onze wensen. Door steeds intensiever landgebruik lopen we nu vaker tegen de grenzen aan van dit systeem. Zo zorgen bodemdaling en lage waterstanden voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. Het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk. Het veranderende klimaat zet alles op scherp, met een stijgende zeespiegel, wateroverlast en extreme droogte.

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem is voor iedereen van groot belang. Daarom werd in november in een kamerbrief aangekondigd dat water en bodem sturend worden in de inrichting van Nederland. De juiste functie op de juiste plek. Door water en bodem sturend te maken kunnen watervoorraden en ecosystemen beter beschermd worden en kunnen de effecten van klimaatverandering beter opgevangen worden.

Water en bodem sturend vraagt om een verandering in ons denken en doen. Keuzes moeten worden gemaakt: wat kan waar en wat niet. Samen met overheden geeft Waterprof vorm aan deze transitie.

Meer over Water en bodem sturend

Klimaatadaptatie is een integrale opgave

Klimaatadaptatie, de kaderrichtlijn water (KRW), stikstof, circulariteit en de energietransitie. Zomaar wat uitdagingen die tussen 2027 en 2050 aangepakt moeten zijn. In veel gevallen kunnen maatregelen voor de circulariteit een goede bijdrage leveren voor klimaatadaptatie of stikstof.

Meekoppelkansen klimaatadaptatie benutten

Diensten

Aan de gang met het klimaat. Zorgen dat we een leefbaar land en planeet houden voor mens, dier en natuur. Onze focusgebieden zitten op:

 1. Het organiseren van meekoppelkansen. De focus ligt op het programmatisch of planmatig combineren van de energietransitie, klimaatadaptatie circulariteit of bestaande uitvoeringsprogramma’s;
 2. Lokale adaptatie strategiën (LAS). Elk domein, sociaal, beheer, ruimte en zelfs bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol bij het klimaatadaptief inrichten van onze steden, dorpen en buitenplaatsen.
  1. Waterprof zorgt voor de risicodialogen met de belangrijkste doelgroepen binnen uw gebied;
  2. Waterprof werkt aan concrete uitvoeringsprogramma’s;
  3. We toetsen het huidige draagvlak rondom klimaat binnen uw organisatie
 3. Opzetten van klimaatwerkplaatsen – wij organiseren en faciliteren het gesprek over klimaat met de belangrijkste stakeholders. De klimaatwerkplaats heeft als doel om draagvlak te creëren, te leren, te experimenteren en maatregelen versneld tot uitvoering te laten brengen.
 4. Proces en programmamanagement – ondersteunen van lopende initiatieven en coaching.
 5. Versnellingsteam droogte – Wij zetten een team van professionals in om ervoor te zorgen dat we droogte zo snel als mogelijk het hoofd kunnen bieden. We richten ons daarbij op de organisatie, procedures en het aanjagen van draagvlak.
Meer over klimaatadaptatie

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

ADVIES AANVRAGEN