Water & Klimaat

Zeespiegelstijging, hoosbuien, droogte en hitte. Het zijn allemaal tekenen van klimaatverandering die we in Nederland steeds vaker tegenkomen. De effecten raken iedereen en we dragen daardoor allemaal een stukje van de oplossing: van burgers en bedrijven tot overheden. Om die effecten op te vangen zijn maatregelen nodig in onze hele fysieke leefomgeving. De gebruikelijke technische oplossingen, zoals sterkere waterkeringen, zijn niet altijd meer voldoende om de problemen aan te pakken.

Er zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig, maar ook meer bewustwording en gedragsverandering. Dit biedt ons de kans om met een nieuwe (klimaat)bril naar onze leefomgeving te kijken en deze omgeving gezonder en mooier in te richten. Door met z’n allen te zoeken naar slimme oplossingen om regenwater op te vangen, steden te vergroenen, beekdallen te verbreden en ga zo verder. Kortom, binnen het thema Water&Klimaat ondersteunen wij opdrachtgevers bij verkenning, samenwerking en realisatie van programma’s, projecten en maatregelen rondom Water&Klimaat.

WATER & KLIMAAT

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

Lees meer
WATER & KLIMAAT

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Weging van het waterbelang

In het kader van de Omgevingswet zullen overheden en gebiedspartners meer samen optrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Lees meer