Archieven: Team member

TEAM

Bevlogen meedenker

Michiel

Kennis en moed zijn de belangrijkste waarden in transities en innovaties. Door onze uitdagingen te onderzoeken en te leren kennen, kunnen we de juiste oplossingen zien. En soms, wanneer de beste oplossing niet de makkelijkste is, moeten we moedig zijn, tegen de stroom ingaan, doorzetten.

Dat drijft mij. Ik werk aan een toekomst met meer ruimte voor mens en natuur. Door te onderzoeken, maar vooral ook door samen creatief na te denken en nieuwe mogelijkheden en kansen te vinden. Daarbij vind ik het altijd belangrijk om te kijken naar wat nú haalbaar is. We hebben immers het meest aan een toekomst waar we vandaag al aan kunnen beginnen.

TEAM

Verbinder en ideeënbouwer

Julian

Ik beschouw mezelf als een verbinder, zowel in het bouwen van een netwerk als in het verbinden van ideeën met uitdagingen. Ik krijg mijn energie van het uitwerken van vraagstukken samen met stakeholders. Ik ben creatief en zoek graag oplossingen door verschillende bestaande bouwstenen op een nieuwe manier te combineren. Ik blijf daarnaast wel graag up-to-date op het gebied van nieuwe innovatieve ideeën. Op deze manier kan ik voor ieder uniek probleem de juiste aanpak vinden: een aanpak op maat. Mijn nieuwsgierige aard komt hierbij ook goed van pas.

TEAM

Creatieveling voor hoofdpijndossiers binnen het werkveld water en riolering

Bart

Van initiëren en faciliteren van nieuwe initiatieven tot de aspirine van een hoofdpijndossier. Bart acteert van strategisch tot operationeel niveau waarbij zijn  pragmatische insteek hem in staat stelt om doelen van stakeholders en organisaties om te zetten tot geaccepteerde oplossingen die praktisch uitvoerbaar zijn. Waar mogelijk zoekt hij de wisselwerking tussen het onderwijs en het werkveld. Zo is hij aanjager van Waterhandjes en is hij naast Waterprof als docent verbonden aan de opleiding watermanagement (Hogeschool Rotterdam).

TEAM

Wegkaptein voor water

Wessel

Ik ben een verbinder van expertise en een facilitator van samenwerking. De juiste expertise bij elkaar brengen en een effectieve samenwerking creëren geven mij energie. Zo maken we gezamenlijk complexe wateropgaven concreet en haalbaar en realiseren we een omgeving voor duurzame samenwerking. Op deze manier haalt iedereen het beste uit zichzelf, want alleen samen kunnen we een duurzame leefomgeving creëren.

TEAM

Oplossingsgerichte aanpakker

Michelle

Wonende in de Rijn-Maas delta hebben we altijd water. Soms te veel, soms te weinig, maar dankzij complex management meestal ‘gewoon’ genoeg. Zo gewoon is dat niet. In ons kleine kikkerlandje, maar ook wereldwijd, staan ons een hoop uitdagingen te wachten door het veranderende klimaat. Als idealist is het mijn insteek om (deze) uitdagingen positief te benaderen en om in oplossingen te denken in plaats van problemen. Met een technische achtergrond in aardwetenschappen en natuurkunde heb ik inzicht in de complexiteit van het systeem en kan ik problemen in een brede context plaatsen. Niet stilzitten, niet alleen plannen, maar nú al werken aan een betere toekomst is wat mij iedere dag motiveert.

TEAM

Verbinder in transities

Jeroen

Op Borneo ervaarde ik voor het eerst de impact van mens op natuur. Waar ik levendige regenwouden had verwacht, zag ik vooral palmolieplantages. Als bioloog deed dat pijn. Dat maakt dat ik wil bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld voor mens en natuur. Water speelt daarin de hoofdrol. Ik haal inspiratie uit de uitspraak ‘Water as leverage’. Met een rugzak vol kennis over natuur, energie en klimaat zie ik het grote plaatje. Ik wil duurzame transities versnellen door het verbinden van kennis en organisaties, het samenbrengen van perspectieven en het versterken van samenwerking. Met een nieuwsgierige blik en pragmatische instelling ga ik op zoek naar kansen voor duurzame waterprojecten.

WATER & ENERGIE

Rijkswaterstaat – Klantenreis aquathermie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft de potentie om in een groot deel van de warmtevraag te voorzien in de bebouwde omgeving.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer

TEAM

Doendenker voor interdisciplinaire vraagstukken

Babette

Een groeiende wereldbevolking zorgt voor meer vraag naar water en voedsel. En zorgt ook voor meer behoefte aan ruimte voor wonen, werken en industrie. Bovendien moet er ruimte blijven voor de natuur. Het mag duidelijk zijn dat de druk op ons land steeds groter wordt. Als afgestudeerde interdisciplinaire bodem- en wateradviseur wil ik beide disciplines verbinden om tot een duurzamere leefomgeving te komen, waarbij rekening wordt gehouden met meerdere thema’s en zo de beste afweging gemaakt kan worden. Ik vind het prachtig wanneer ik mensen vanuit verschillende disciplines nader tot elkaar kan brengen, zodat ieders kennis en kunde benut kan worden en wij gezamenlijk tot een duurzame oplossing kunnen komen.

WATER & VOEDSEL

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Lees meer
WATER & NATUUR

Brabants landschap – Vaarverbinding over de Dommel

Brabants Landschap heeft de combinatie Waterprof/LvR-projectadvies gevraagd de mogelijkheid van een voetveer over De Dommel te onderzoeken.

Lees meer

TEAM

Onderzoeker van alles en iedereen

Chakira

Gelijke kansen en een beter leven mogelijk maken en houden voor alle mensen én de natuur. En dat in een veranderende wereld. Dat is wat mij intrigeert en drijft. Dit drijven neem ik vrij letterlijk, want goed omgaan met water is voor mij een onmisbaar onderdeel om dat ideaal mogelijk te maken.
Heel idealistisch allemaal, maar in de praktijk bij Waterprof betekent die drijfveer vooral dat ik je de oren van het hoofd vraag om tot de kern van de zaak te komen. Los van deze missie zoek ik ook vooral naar manieren om lol hebben. Om al die serieuze opgaven waar we voor staan wat speelser aan te pakken met oog voor elkaar. Zodat we ons werk met plezier en energie blijven doen.

WATER & KLIMAAT

Aa en Maas – Uitvoeringsprogramma Extreem Weer

Toenemende weersextremen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas waren aanleiding voor het waterschap om in 2016 een visie te schrijven voor omgaan met extreem weer.

Lees meer
WATER & VOEDSEL

Provincie Utrecht, evaluatie Programma Aanpak Veenweiden

Via het programma Aanpak Veenweiden (PAV) stimuleert de Provincie Utrecht innovaties om bodemdaling tegen te gaan in de veenweidegebieden van Utrecht. Zij vraagt aan Waterprof om dit programma te evalueren.

Lees meer

TEAM

Ontwerper van werkbare oplossingen

Marc

‘Verbinden van mensen en organisaties, daar ligt mijn kracht. Ik krijg energie als het onhaalbare toch haalbaar blijkt’. Vanuit een persoonlijke benadering verbind ik strategische keuzes met een hands-on mentaliteit. Ik overzie het speelveld van techniek, bestuur en beleid. Binnen deze speelvelden leg ik dwarsverbanden tussen doelen, mensen, organisaties en middelen.

WATER & VOEDSEL

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer richt zich op de transitie naar een duurzame Landbouw. De gezamenlijke partners – LTO Noord, Provincie Gelderland en de drie waterschappen- vroegen Waterprof om een programmatische aanpak uit te werken. En om die aanpak uit te rollen.

Lees meer
WATER & VEILIGHEID

Polder2C’s – Stowa

Het internationale project Polder2C’s richt zich op kennisontwikkeling en innovatie op waterveiligheid. Dijksterkte proeven, calamiteitenoefeningen en testen van innovaties. Waarbij het opleiden van de crisismanager van morgen centraal staat.

Lees meer

TEAM

Verbinder van mensen, wensen en ideeën

Ronald

Ik ben een verbinder met oog voor de persoon. Ik krijg energie van het verder brengen van nieuwe ideeën en het helpen van mensen. Mijn belangrijkste drijfveren zijn het stimuleren en versnellen van duurzame waterprojecten, het verbeteren van samenwerking en kennisdeling tussen mensen. Begeleiding van jong professionals in de watersector is daar een onderdeel van.

WATER & ENERGIE

Waterschap Hollandse Delta – Verkenning aquathermie en zon op water

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en werkt aan beleid omtrent duurzaamheid. Om de ambities te realiseren wil het waterschap een integraal programma ontwikkelen voor circulariteit, energie en duurzaamheid.

Lees meer
WATER & ENERGIE

Nationaal Programma RES – Kwartier maken voor goede regio ondersteuning

De Unie van Waterschappen werkt samen met het ministerie van EZK en BZK, VNG en IPO aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), wat voortvloeit uit afspraken in het Klimaatakkoord.

Lees meer